PRIVACYVERKLARING

Deze verklaring geeft informatie over hoe Van Schagen Estate Planning & Familierecht, hierna te noemen: ‘EPFR’, omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

EPFR is gevestigd te 3581 KP Utrecht, aan de Burgemeester Reigerstraat 77.

De werkzaamheden binnen EPFR worden verricht door mr. I.F. van Schagen, als zelfstandig gevestigd notarieel-jurist, estate planner en nalatenschapsmediator (lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), gecertificeerd lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en gecertificeerd lid van de Stichting Nalatenschapsmediation.

I.F. van Schagen is bereikbaar per mail via ivanschagen@epfr.nl en telefonisch op 06-13998708 of 030-2766303.

DE DIENSTVERLENING VAN EPFR
EPFR vraagt uw persoonsgegevens alleen op de voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten; en/of
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; en/of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van notariële akten, aanverwante overeenkomsten, overige onderhandse documenten, of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

REGELS PERSOONSGEGEVENS BIJ NOTARIËLE AKTEN
Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Wanneer EPFR een notariële akte of onderhands document opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 • De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in een notariële akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 • De notaris moet de ondertekende notariële akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 • Zodra de notariële akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe notariële akte maken waarin de wijziging staat.
 • De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 • De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, de notaris is een van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 • Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

ADVIEZEN EN OVERIGE DIENSTEN
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door EPFR geldt dat wij persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn met betrekking tot de met u overeengekomen dienstverlening, waaronder het verzenden van documenten en facturen van werkzaamheden. Ten aanzien van deze dienstverlening vragen wij met uw toestemming de benodigde gegevens op. Welke gegevens dit zijn hangt af van de overeengekomen dienst.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw NAW, uw geslacht, uw Burgerservicenummer (BSN) en overige gegevens die op uw identiteitsbewijs staan, uw geboortedatum, en -plaats, uw burgerlijke staat en persoonsgegevens van uw gezins- of familieleden. Soms geldt ook hier een wettelijke verplichting om uw gegevens te controleren, zoals bij het legaliseren van uw handtekening.

BRON VAN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS
Wanneer EPFR persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan een van de volgende zijn:

 • openbare registers, waaronder het Kadaster;
 • schenker;
 • betrokken adviseur(s) in brede zin in verband met het uitvoeren van een opdracht waarin u een van de partijen bent;
 • Basisregistraties Personen (BRP).